Editoři knihy:

Mgr. Andrea Poláčková (1967)
Vystudovala žurnalistiku na FF UK a dějiny umění na FF MU. Je šéfredaktorkou měsíčníku Živá historie, příležitostně překládá literaturu z oblasti dějin umění, jako editorka připravila publikaci První republika 1918–1938 (2016).

Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (1978)
Vystudoval historii, češtinu a zeměpis FF MU. Soustřeďuje se na dějiny 20. století, zejména dějiny komunismu. Je šéfredaktorem měsíčníku Tajemství české minulosti, spoluautorem středoškolských učebnic dějepisu a vydal monografii Neukáznění a neangažovaní (2014) věnovanou dějinám KSČ.

Autoři jednotlivých částí knihy:

PhDr. Robert Bezděk (1978)
Absolvoval historii a religionistiku na FF MU. Pracuje jako učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu v Ivančicích, věnuje se filatelii. Publikuje v časopise Živá historie, Religio a A2.

PhDr. Miroslava Burianová (1975)
Vystudovala historii na FF UK. Pracuje jako kurátorka osobních fondů 20. století Archivu Národního muzea a kurátorka sbírky textilu Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Věnuje se problematice životního stylu se zaměřením na dějiny odívání elit první poloviny 20. století. Je autorkou a spoluautorkou řady výstav, naposledy Retro (2016–2017). Je autorkou knihy Móda v ulicích protektorátu (2014) a spoluautorkou titulu Móda v kruhu času – Retro, 200 let inspirací.

Ing. Karel Cidlinský (1965)
Pracuje jako exportní manažer. Věnuje se vojenské historii, zejména 20. století, včetně každodenního života vojáků i civilistů během válečných konfliktů. Přispívá do časopisů Válka REVUE, II. světová, Bitvy, Vojska. Je členem VHK ERIKA Brno, která se zabývá historickými rekonstrukcemi událostí 2. světové války.

Mgr. Jan Daniel (1987)
Vystudoval mezinárodní vztahy na FSS MU, nyní působí jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů tamtéž. Odborně se věnuje především soudobým bezpečnostním otázkám a sociální teorii bezpečnosti, v rámci svých dalších aktivit publikoval řadu textů s tématem historie 20. století, přispívá např. do časopisu Mezinárodní politika.

Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (1977)
Vystudovala filmovou vědu na FF UK a filmovou a televizní produkci na FAMU. Působí jako odborná asistentka na katedře filmových studií FF UK. Je autorkou studií věnovaných především dějinám českého filmu a spoluautorkou publikací Prag-Film AG 1941–1945 (2008) a Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? (2016). Vedle toho se zabývá ekonomickými dějinami filmu, filmovou politikou nebo filmovou výchovou.

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (1975)
Vystudoval historii a politologii na FF MU. Specializuje se na dějiny 20. století, zejména vývoj českých zemí v období let 1914–1948. Vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Historickém ústavu FF MU. Spolupracuje na výzkumných projektech s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů. Je spoluautorem knih Legenda bez legend: Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (2004), Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945 (2015) či Procesy s příslušníky brněnské řídící úřadovny Gestapa (2010).

Mgr. Jan Čurda (1980)
Vystudoval historii a pedagogiku na FF MU. Je šéfredaktorem měsíčníku Válka REVUE. Zaměřuje se na české a světové dějiny první poloviny 20. století. Je spoluautorem učebnice Moderní dějiny (2014) a přispívá do populárně-naučných historických časopisů.

Mgr. Lenka Geidt, Ph.D. (1984)
Vystudovala historii na FF MU a mediální studia a žurnalistiku na FSS MU. Zabývá se problematikou terezínského ghetta, zejména tematikou dětských časopisů a vychovatelů. Je spoluautorkou připravovaného titulu Představitelé gestapa na území protektorátu (2017).

PhDr. Miloš Hořejš (1976)
Vystudoval historii a politologii na FF UK. Pracuje v Národním technickém muzeu. Specializuje se na hospodářské dějiny, dějiny vědy, techniky a architektury. Je autorem monografií Protektorátní Praha jako německé město (2013) a Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945 (2015).

Ing. Pavel Juřík (1965)
Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a pracuje jako manažer v bankovním sektoru. Vedle toho se věnuje historii bankovnictví, platebních karet, ale i šlechtických rodů. Je autorem knih Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě (2011), Jihočeské dominium (2008), Šternberkové (2014), Encyklopedie šlechtických rodů (2014), Kolowratové (2016), Lobkowiczové (2017).

Mgr. Jaroslav Kodeš (1975)
Studoval hru na klavír na Pražské konzervatoři a hudební vědu na FF MU. Věnuje se hudební publicistice a je autorem hudby k několika rozhlasovým hrám. Překládá literaturu zaměřenou na hudební historii a teorii.

PhDr. František Kolář, CSc. (1952)
Přednáší historii tělesné kultury a dějiny olympijského hnutí na FTVS UK. Je členem České olympijské akademie, Comité International Pierre de Coubertin a International society of Olympic Historians. Je autorem a spoluautorem řady titulů, například Český olympismus (1999), Kdo byl kdo – Naši olympionici (1999), Olympismus (2004), Sto deset let Českého olympijského výboru (2009), Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (2011) či Vancouver 2010 a Londýn 2012.

Mgr. David Kovařík, Ph.D. (1972)
Vystudoval historii, etnologii a muzeologii na FF MU a pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde se specializuje na česko-německé vztahy, národnostní problematiku a vývoj v českém pohraničí po roce 1945. Je mimo jiné spoluautorem knihy Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (2010).

PaedDr. Jindřich Marek (1952)
Je vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. Zabývá se především českou vojenskou historií 20. století. Publikoval řadu odborných studií a je autorem více než dvou desítek knih, například Háchovi Melody Boys (2003), Tobrucký deník (2008), Padli na barikádách (2015), Armáda barikád (2015).

Mgr. Miroslav Mašek (1983)
Vystudoval žurnalistiku a moderní dějiny na FSS MU. Věnuje se publicistice se zaměřením na vojensko-historická témata. Zajímá se o každodenní život na frontě i v zázemí za druhé světové války a o pozemní, námořní i letecké konflikty druhé poloviny 20. století. Spolupracuje s časopisy Válka REVUE a II. světová.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. (1982)
Vystudoval politologii na FF UK, nyní působí jako nezávislý badatel. Věnuje se především problematice československého exilu. Je autorem knih Hitlerovi satrapové (2008), Mocní Třetí říše (2010), Vyslanci hákového kříže (2011), Operace Kondor (2012), Petr Zenkl: Politik a člověk (2014) a Krvavé století (2014).

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. (1962)
Vystudoval nejnovější české dějiny na FF UK. Působí jako vědecký pracovník Odboru historicko-dokumentačního Vojenského historického ústavu v Praze. Je autorem a spoluautorem padesáti odborných knih, především třináctidílné řady Obrněná technika, osmidílné Válečné lodě či pětidílné Dějiny útěků přes Železnou oponu. V posledních letech vydal knihy Okupace, kolaborace, retribuce (2010), Fašismus v českých zemích (2011), Stíhače tanků (2013), Za Háchu i za Beneše (2013). Je spoluautorem řady výstav s uvedenou tematikou.

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. (1975)
Vystudoval historii na FF UK a působí jako vědecký pracovník Vojenského historického ústavu v Praze. Zabývá se dějinami druhého a třetího odboje. Je autorem nebo spoluautorem desítky knih, například Horší než doba války… Osudy československých parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu (2014), Kříže a hvězdy od Dunkerque (2013), Filozofové v battledressech (2010), Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948 (2016).

Mgr. Dominika Sedláková (1985)
Vystudovala hebraistiku na FF UK a židovská studia na institutu Paideia ve Stockholmu. Absolvovala krátkodobé studijní pobyty v Izraeli a zabývá se zejména židovským manželským rozvodovým právem a také dějinami Židů.

Mgr. Michaela Sochová (1981)
Na univerzitě v Hradci Králové vystudovala obory učitelství pro střední školy a mediální a komunikační studia. Pracuje na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a základů společenských věd. Přispívá do časopisů Tajemství české minulosti a Živá historie.

Mgr. Miroslav Šnajdr (1961)
Přední český popularizátor a letecký historik druhé světové války, autor desítek knih. K posledním patří práce o boji stíhačů RAF proti německému blitzkriegu Muži a stroje proti přívalu (2013) nebo o leteckých soubojích během sovětsko-finské války z let 1939–1940 Soumrak stíhacích dvouplošníků (2012).

PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (1969)
Působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Specializuje se na dějiny českých médií, zejména na období protektorátu a na vztahy politických stran a tištěných médií za první republiky. Je autorem knihy Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem (2014) spoluautorem několika titulů, například Dějiny českých médií 20. století (2010).

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (1970)
Je teatrolog a divadelní dramaturg. Zaměřuje se na české drama a činoherní divadlo 20. století a současnosti. Působí na Katedře divadelních studií FF MU, externě také na DAMU, FAMU a dalších českých a slovenských univerzitách. Jako dramaturg spolupracuje například se Švandovým divadlem na Smíchově.